Koho se změna v odvodech pojištění týká?

Nouzový stav sebou přináší pro mnohé OSVČ nejenom omezení v možnostech provozování živnosti, ale především významný propad v tržbách a neschopnost dostát svým závazkům. Proto vstoupila v pátek 27. 3. 2020 v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má za cíl pomoci přestát současnou nelehkou dobu co největšímu počtu osob, které si na své živobytí vydělávají samy. A nejenom jim. Zálohy nemusí nově platit dokonce ani ti, kteří vykonávají vedlejší činnost.

Od kdy je změna platná?

Schválená změna se týká pouze minimálních záloh na zdravotní a důchodové pojištění a platí od března do srpna roku 2020. To znamená, že poslední platba, kterou živnostník musí odvézt je únorová a následovat bude až platba za září. Většina plátců řeší odvody povinných pojistných záloh trvalým příkazem. Pokud již díky němu platba proběhla, nic se neděje, automaticky se přesune do září 2020.

Termín se změnil i v případě podání Přehledu OSVČ za rok 2019

Každý podnikatel, který svoji živnost provozuje jako hlavní nebo vedlejší činnost má povinnost podat po ukončení roku Přehled OSVČ, na jehož základě je mu poté vyměřen případný nedoplatek na pojistném, který musí uhradit do 8 dnů od odevzdání přehledu. Nejzazší termín pro podání přehledu je v normální situaci maximálně 1 měsíc po podání daňového přiznání, které musí být na finančním úřadě nejpozději poslední březnový den následujícího roku. Výše zmíněná novela zákona mění lhůtu i u této povinnosti. V tomto roce mohou živnostníci podávat daňové přiznání až do 1. července, přičemž částku, která bude vyměřena jako daň, je potřeba uhradit nejpozději do 3 měsíců. V případě Přehledu OSVČ se termín pro podání prodloužil do 3. srpna, k tomuto datu je potřeba zároveň uhradit i doplatek pojistného za rok 2019. Jediným pravidelným odvodem, který bude OSVČ platit po dobu platnosti omezení tak zůstává nemocenské pojištění, účast na něm je ale i v normálních podmínkách dobrovolná.

Jaké jsou aktuální minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění a co když platíte více?

Samostatně výdělečně činné osobě, která odvádí minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, budou platby prominuty v plné výši. Nemusíte se ani obávat toho, že by je po vás někdo zpětně vymáhal následující rok při podání Přehledu za rok 2020. Ti, kteří mají předepsané zálohy vyšší, než je minimum, které v případě důchodového pojištění činí 2 544,- Kč a v případě zdravotního 2 352,- Kč, se musí připravit na to, že následně budou muset rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší záloh doplatit v rámci vyúčtování za rok 2020. V rámci půlroku od března do srpna však ani tyto OSVČ nemusí žádné zálohy odvádět.

Jak na tom budou zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů?

Zaměstnavatelů odvádějících pojistné za své zaměstnance se tato změna nedotkne. Jestliže však budou platby zaplaceny v pozdním termínu, nebude u nich až do 21. září 2020 vymáháno penále. V případě Přehledu o platbách pojistného za zaměstnance i nadále platí, že jej zaměstnavatelé musí podávat standardně do 20. dne měsíce následujícího. Změna se nedotkne ani Osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), tedy studenti, ženy v domácnosti, nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce apod. Ti musí své pojistné platit i nadále. Stejně jako v případě zaměstnanců však ani na nich při pozdním zaplacení nebude až do 21. září vymáháno penále.