Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má pomoci nízkopříjmovým rodinám s překlenutím nelehkého období výpadku příjmu. Je určena jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi, kterým hrozí, že přijdou o střechu nad hlavou. Abyste na příspěvek na bydlení dosáhli, je nutné splnit některé podmínky dané zákonem. Na základě toho, zda se vám to povede, dostanete přiklepnutou podporu, jejíž výše bude záviset i na tom, v jak velkém městě bydlíte.

Kdo dostane příspěvek na bydlení?

Šanci na jeho získání mají především rodiny s nízkými příjmy, kterým náklady na bydlení pokrývají více než třetinu (resp. 35 % v Praze) rozhodného příjmu. Za rodinu se pro posuzování nároku na příspěvek na bydlení počítají všichni, kdo společně žijí v jednom bytě a jsou schopni to prokázat. Jde tedy typicky o:

 • manžele nebo partnery,
 • rodiče s malými dětmi,
 • rodiče s dospělými dětmi, které stále užívají původní byt,
 • ale i přátele nebo sourozence.

Důležité při posuzování nároku na příspěvek na bydlení je především to, aby se dospělí posuzovaní členové domácnosti podíleli na úhradě společných nákladů a žili v konkrétním bytě. Jestliže se totiž zjistí, že dotyční v bytě nežijí a náklady nehradí, mezi posuzované členy rodiny se počítat nebudou i v případě, že může jít o příbuzné. Typicky jde například o situaci, kdy rodiče žádají o příspěvek na bydlení, jejich zletilé dítě ale již žije samostatně, proto jej nelze do žádosti zahrnout. Důležité je, aby žadatel měl v místě bydlení, na něž žádá o příspěvek, trvalé bydliště. Ostatní členové domácnosti jej tam ale mít nemusí.

Jak probíhá v případě příspěvku na bydlení dokladování příjmů?

Pro přiznání příspěvku na bydlení v aktuálním čtvrtletí mají zásadní vliv příjmy a náklady na bydlení v předcházejícím kvartálu. To znamená, že pokud budete žádat o příspěvek na bydlení například v červnu, musíte doložit příjmy a výdaje za leden, únor a březen stejného roku. Do příjmů se počítá vše, co může mít vliv na posuzování nároku na příspěvek, tedy:

 • příjem ze zaměstnání,
 • rodičovský příspěvek,
 • mateřská,
 • alimenty,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • starobní důchod,
 • příjmy z podnikání,
 • příjmy z brigád, apod.

V případě, že se v rámci společného posuzování příjmů berou v úvahu i příjmy nezletilých dětí, nezapočítávají se do nich příjmy za letní měsíce, tedy červenec a srpen. Na dávku máte nárok ode dne podání žádosti a uplatnit ji můžete maximálně 3 měsíce zpětně.

Co se do posuzovaného příjmu nezapočítává?

Jako příjem se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení započítává téměř veškerý příjem. Výjimku tvoří některé jednorázové sociální dávky jako například pohřebné či porodné, případně dávky v hmotné nouzi, typicky jde o příspěvek na živobytí. Stejná je situaci i v případě některých speciálních druhů příjmů, které přinesla pandemie koronaviru. Jde například o mimořádný příspěvek 5 000 Kč pro důchodce, tzv. rouškovné anebo kompenzační bonus pro OSVČ. Ani tyto dvě dávky se do příjmů při posuzování nároku na bydlení nezapočítávají.

Jak zažádat o příspěvek na bydlení?

Pro příspěvek na bydlení se vydejte na Úřad práce, jedná se totiž o sociální dávku. Pro podání žádosti je nutné vyplnit 2 formuláře:

V případě, že bydlíte v nájmu, musíte požádat svého pronajímatele o potvrzení výše nájmu. V některých případech je možné toto nahradit i výpisem z účtu, z něhož nájem platíte. Jestliže vám příspěvek na bydlení bude přiklepnut, může být vyplacen i zpětně a to až za 3 měsíce. Žádost o příspěvek můžete podat osobně anebo ji odeslat datovou schránkou či s elektronickým podpisem. V případě, že si ji půjdete vyřídit osobně, nezapomeňte si sebou vzít:

 • občanský průkaz,
 • doklad o výši příjmu za předchozí čtvrtletí,
 • doklad o nákladech za bydlení za posuzované čtvrtletí,
 • v případě, že bydlíte v nájmu, nájemní smlouvu,
 • jestliže budete žádat i s dítětem mladším 15 let, pak jeho rodný list.

Co se počítá do nákladů na bydlení?

Náklady, které je potřeba rozepsat do Dokladu o výši nákladů na bydlení, se skládají z několika typů výdajů spojených s užíváním bytu. Kromě tzv. normativních nákladů na bydlení, které jsou dány velikostí obce a počtem členů domácnosti, se posuzují také:

 • výše plateb za energie,
 • vodné a stočné,
 • náklady na vytápění,
 • platby za svoz odpadů,
 • a další podobné náklady.

Jak se počítá příspěvek na bydlení?

Základem výpočtu výše příspěvku na bydlení pro nájemníky jsou tzv. normativní náklady, které jsou každoročně měněny v souladu s vládním nařízením. Stanovují se mimo jiné také v závislosti na počtu osob žijících v posuzované domácnosti a velikosti obce, v níž žadatel žije. Například normativní náklady pro 4člennou rodinu žijící v Praze v roce 2021 jsou 20 077 Kč, na malém městě s velikostí do 10 000 obyvatel musí stejná rodina vyjít s pouhými 12 955 Kč.

Normativní náklady jsou důležité nejen pro samotné rozhodnutí, zda má žadatel na příspěvek nárok, ale také pro výpočet výše příspěvku na bydlení. Jeho hodnota za kalendářní měsíc se určuje jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,3 (pro Prahu 0,35). Jestliže jsou však skutečné náklady na bydlení nižší než normativní, použijí se pro výpočet ony.

Příspěvek na bydlení v roce 2021

Od července 2020 se posuzují pro účely přípěvku na bydlení pouze osoby opravdu žijící ve společné domácnosti. Upustilo se tedy od toho, že v minulosti stačilo, aby posuzované osoby měly v bytě trvalé bydliště. V případě, že se přestěhujete z jednoho bytu do jiného, nárok na příspěvek na bydlení vám nezanikne. Pouze bude změna jeho výše v závislosti na nové adrese možná až od dalšího kalendářního měsíce. Chcete zjistit, na jakou výši příspěvku na bydlení máte nárok? Použijte praktickou kalkulačku, se kterou rychle zjistíte, kolik můžete získat.

Od 1. 1. 2021 se také změnila výše normativních nákladů na bydlení v porovnání s předchozími lety směrem nahoru. To je dobrá zpráva především pro ty, kteří žijí sami ve větším městě, typicky starobní důchodci, a jsou tedy při výpočtu dávky v nevýhodě. Lidé, kteří platí předražený nájem, jež nemají šanci pokrýt ze svých nákladů, si mohou požádat o tzv. doplatek na bydlení, což je jiná sociální dávka než příspěvek na bydlení, jejímž účelem je pomoci uhradit sociálně slabším občanům platby za bydlení tak, aby jim po jejich uhrazení zbyla alespoň minimální částka na živobytí. Bohužel ze strany pronajímatelů často dochází ke zneužívání této dávky nadsazeným nájemným, jehož většinu jim hradí stát.

Jaké podmínky musíte splnit, abyste v roce 2021 měli šanci na příspěvek na bydlení?

 • Musíte mít byt v osobním nebo družstevním vlastnictví, anebo mít platnou nájemní smlouvu.
 • Vaše náklady na bydlení musí prokazatelně přesahovat 30 % (resp. 35% v Praze) vašeho čistého příjmu, přičemž tato částka není vyšší než normativní náklady za rok 2021.
 • Jedenkrát za kvartál doložíte vaše skutečné příjmy. V případě, že žádné nemáte, vychází se z životního minima.
 • Jednou za 3 měsíce prokážete vaše skutečné náklady na bydlení. Využít k tomu můžete například složenky za plyn či elektřinu, faktury, SIPO a podobně.

Koronavirus a příspěvek na bydlení

Jestliže jste se v důsledku pandemie koronaviru dostali do svízelné finanční situace a nemáte z čeho zaplatit své náklady na bydlení, můžete požádat o příspěvek na bydlení, s jehož podmínkami kromě pravidelného navýšení normativních nákladů, koronavirus nijak nezamával. Jestliže už ale příspěvek na bydlení pobíráte a jeho výše je nedostatečná, můžete požádat také o tzv. doplatek na bydlení. Podmínkou jeho získání je již přiklepnutý příspěvek na bydlení. Výše doplatku na bydlení se určuje individuálně a můžete o něj požádat v případě, že užíváte byt anebo bydlíte na ubytovně nebo dokonce ve stavbě určené pro individuální či rodinnou rekreaci. Zjistěte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti o doplatek na bydlení.

Ocitli-li jste se bez práce a přemýšlíte-li, z čeho koupíte základní potraviny, požádejte o příspěvek na živobytí, který je součástí systému pomoci v hmotné nouzi. Rodiny s dětmi pak mohou požádat o přídavky na děti, na které získáte nárok v případě, že příjmy rodiny budou nižší, než je 2,7 násobek životního minima celé rodiny.

Nepříznivou finanční situaci pomůže dočasně vyřešit také výhodná půjčka, která vám přinese peníze v ten pravý čas. Díky ní získáte peníze na nenadálé výdaje a budete si moci udržet slušný životní standard i v období krize, kdy například přijdete o práci anebo onemocníte koronavirem a nebudete moci platit všechny své závazky. Chytrá půjčka vám navíc umožní rozložit splátky do delšího období či individuálně určit jejich výši tak, abyste mohli v budoucnu vše bez problémů splatit.