Půjčka s pojištěním proti nepředvídatelným událostem.

Neriskujte, pojistěte se!

Časté dotazy:

Co je podpis smlouvy na dálku?

Nově nabízíme možnost podpisu smlouvy na dálku bez nutnosti schůzky s poradcem. Jakmile se klient rozhodne využít pro podpis úvěru podpis na dálku, tak obdrží na svůj bankovní účet, který uvedl do žádosti o úvěr potvrzující platbu ve výši 1 Kč, kde VS (variabilní symbol) bude sloužit jako podpisový kód. O této platbě přijde klientovi informativní SMS, na kterou odpoví velmi jednoduše: Souhlasím Jméno Příjmení Podpisový kód. Tím je smlouva podepsána.

Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl(a) pojištění k úvěru sjednat?

Balíčky pojištění A a B si můžete sjednat, pokud je vám mezi 18 a 65 lety a:

 • nejste v pracovní neschopnosti,
 • nejste v invalidním ani starobním důchodu,
 • nepožádal/a jste o přiznání invalidního důchodu.

Další podmínky jsou určeny balíčkem pojištění, o který máte zájem.

 • Pojištění závažných onemocnění můžete sjednat, pokud vám nebylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění.
 • Pojištění pracovní neschopnosti můžete sjednat, pokud jste zaměstnaný(á) nebo podnikáte.
 • Pojištění ztráty zaměstnání můžete sjednat, pokud:
  • jste zaměstnán(a) v pracovním poměru nebo služebním poměru na dobu neurčitou,
  • nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě,
  • nevedete jednání o skončení pracovního nebo služebního poměru dohodou, ani váš pracovní poměr nekončí jiným způsobem.

Balíček pojištění C si můžete sjednat, pokud je vám mezi 18 a 70 lety.

Jak probíhá výplata pojistného plnění?

Splátky úvěru je třeba hradit i po dobu šetření pojistné události – tedy až do doby, než pojišťovna potvrdí, že pojistné plnění vyplácí. I po dobu šetření pojistné události totiž zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na Vás.

Pojistné plnění je vypláceno přímo do PROFI CREDITu, který vyplacené pojistné plnění připíše ve prospěch úvěrové smlouvy, ke které bylo pojištění sjednáno.

Pojištění V případě, že vznikne nárok na pojistné plnění, pojišťovna vyplatí do PROFI CREDITu
smrti z neúrazových příčin a smrti následkem úrazu Zůstatek dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny; nezahrnuje splátky po splatnosti, poplatky za upomínky, smluvní pokuty apod.) vyčíslený ke dni úmrtí.
invalidity třetího stupně a invalidity třetího stupně následkem úrazu Zůstatek dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny; nezahrnuje splátky po splatnosti, poplatky za upomínky, smluvní pokuty apod.) vyčíslený ke dni, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně.
pracovní neschopnosti Splátky úvěru splatné během trvání pracovní neschopnosti po uplynutí karenční doby (v délce 30 dnů), maximálně však ve výšce splátky splatné před pojistnou událostí. Z jedné pojistné události vyplatí nejvýše 12 splátek.
ztráty zaměstnání V případě zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky delšího než 30 dnů (karenční doba) pojišťovna vyplatí splátky úvěru splatné během trvání události po uplynutí karenční doby, maximálně však ve výšce splátky splatné před pojistnou událostí. Z jedné pojistné události vyplatí nejvýše 12 splátek.
závažných onemocnění V případě diagnózy zhoubného nádoru pojišťovna vyplatí 9násobek splátky splatné před diagnózou. Zhoubným nádorem se rozumí zhoubný (maligní) nádor tlustého střeva, konečníku, prsu, děložního hrdla, prostaty, průdušek, průdušnice nebo plic charakterizovaný nekontrolovatelným a invazivním růstem nádorových buněk a doložený lékařskou zprávou včetně histologického nálezu. Za zhoubný nádor se nepovažuje karcinom in situ.

=

Kolik peněz mi půjčíte?

Výše poskytnutého úvěru/půjčky se samozřejmě odvíjí od výše vašeho příjmu. V rámci Pojištěné půjčky můžete obdržet částku od 10 000 Kč do 150 000 Kč. Stačí když vyplníte formulář a my vám obratem zavoláme pro doplňující informace.

Jak dlouho trvá schválení úvěru?

V případě, že doložené doklady budou kompletní, je možno úvěr / půjčku schválit a odeslat požadovanou částku na váš účet do 24 hodin.

Jak mám doložit výši příjmu?

Výši příjmu doložíte potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, výplatní páskou nebo bankovním výpisem v případě Pojištěné půjčky nebo daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období v případě podnikatele.

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?

Pokud jste se dostal/a do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte neprodleně přiděleného úvěrového poradce, který s vámi prodiskutuje vzniklou situaci a navrhne nejlepší postup, jak vzniklou situaci řešit.

Jaká je výše úroků?

Výše úroků závisí na výši úvěru a zvolené délce splácení. Konkrétní příklady vám sdělí náš úvěrový poradce, se kterým vám rádi sjednáme nezávaznou schůzku na bezplatné informační lince 800 166 000.

Kde mohu zažádat o úvěr či půjčku?

Můžete nás kontaktovat ZDARMA na infolince 800 166 000 nebo vyplnit on-line formulář na našich internetových stránkách. Na základě informací, které nám poskytnete, vybereme nejvhodnějšího úvěrového poradce, který vás bude kontaktovat a všechny potřebné kroky k uzavření úvěru s vámi projedná osobně.

Můžete se obrátit i přímo na některé z našich regionálních ředitelství, jejichž seznam naleznete ZDE.

Jaké jsou podmínky bezplatného odkladu až 3 splátek u Pojištěné půjčky?

Při splnění a zároveň prokázání některé z níže uvedených podmínek má Klient právo na bezúplatný odklad maximální tří splátek. Klient je oprávněn toto právo uplatnit i opakovaní, celkem má ale právo na odklad maximální tří splátek dohromady za celou dob u trvání smlouvy.

Podmínky, při jejichž splnění a prokázání Klientovi vzniká právo na tento odklad splátek, jsou následující:

 • Klient či fyzická osoba blízká Klientovi (ve smyslu OZ), která má s Klientem totožné místo trvalého pobytu (tak jak je zapsáno v příslušné evidenci) po dobu alespoň 3 měsíců (posuzováno ke dni splnění podmínek zakládajících právo na odklad Splátek), dále též jen „Člen domácnosti Klienta“, je dlouhodobě práce neschopný (tímto se rozumí pracovní neschopnost započatá nejdříve v den podpisu Nabídky ze strany Klienta a trvající déle než 3 týdny). Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie aktuálního lékařského potvrzení prokazujícího dobu trvání pracovní neschopnosti Klienta či Člena domácnosti Klienta.

 • s Klientem či členem domácnosti Klienta byl ukončen pracovní poměr. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, výpovědi či jiného dokladu prokazujícího ukončení pracovního poměru, které nastalo maximální před 6 měsíci.

 • Klient či člen domácnosti Klienta hradí náklady spojené s úmrtím Člena domácnosti Klienta či s úmrtím jiné Klientovi blízké osoby (ve smyslu OZ) ve výši alespoň 5.000,- Kč. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením dokladů o výši vynaložených nákladů a o jejich zaplacení.

 • vznik škody na majetku Klienta ve výši alespoň 50.000,- Kč v důsledku živelné pohromy. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením písemného potvrzení o vzniklé škodě a její výši vydané příslušnou pojišťovnou či orgánem veřejné správy ČR (např. příslušným obecním úřadem).

 • dluh zaměstnavatele na mzdě či platu Klienta nebo člena domácnosti Klienta. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením originálu písemného potvrzení zaměstnavatele o jeho dluhu vůči zaměstnanci za daný měsíc(e). Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátek vzniká pouze tehdy, pokud k události zakládající toto právo dojde až po dni podpisu Nabídky ze strany Klienta. Účinnost odkladu nastává okamžikem doručení Klientem vlastnoručně podepsané písemné žádosti o odklad Splátek včetně shora uvedených dokladů k prokázání splnění podmínek pro odklad Poskytovateli. V žádosti je Klient povinen uvést, zda uplatňuje právo na odklad jedné, dvou či tří Splátek. Pokud Klient v jedné žádosti uplatňuje právo na odklad více než jedné Splátky, musí se vždy jednat o po sobě jdoucí Splátky. Při opakované žádosti Klienta o uplatnění práva na odklad Splátky právo na tento odklad vzniká pouze tehdy, pokud od naposledy odložené Splátky Klient uhradil alespoň 3 po sobě jdoucí Splátky. Pokud podmínky pro vznik práva na odklad mají být splněny na straně člena domácnosti Klienta, je Klient povinen vedle shora uvedených dokladů doložit i to, že daná osoba je skutečně Členem domácnosti Klienta. O provedení odkladu zašle Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení včetně upraveného splátkového kalendáře. Po dobu odkladu neběží sjednaný úrok za poskytnutí úvěru. V důsledku odkladu dochází k nepatrnému snížení rožní procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN). Výše RPSN po provedení odkladu bude uvedena v upraveném splátkovém kalendáři. Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátek zaniká, pokud nebude žádost Klienta o odklad včetně příslušných dokladů doručena Poskytovateli nejpozději v den, ve kterém prodlení Klienta s úhradou Splátky dosáhlo třiceti dnů.

Je u vaší společnosti možnosti konsolidace úvěrů?

Pokud máte zájem o toto individuální řešení, obraťte se prosím ZDARMA na naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 8:00–20:00 a v sobotu a neděli 9:30–18:00 na telefonním čísle 800 166 000, nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz. Chcete rychlou půjčku? Klikněte zde.

Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?

PROFI CREDIT provádí veškerou výplatu půjček a úvěrů bezhotovostním způsobem, převodem peněz na váš účet. Půjčku můžete splácet bankovním převodem nebo jednoduše inkasem z účtu nebo i přímým vkladem v Komerční bance.

Reprezentativní příklad: Úvěr v celkové výši 70 000 Kč, splatnost 48 měsíců, splátka 2 299 Kč, celková splatná částka 100 352 Kč, pevná úroková sazba činí 24,44 % P.A. a RPSN činí 27,37 %. Splátka neobsahuje žádné poplatky za doplňkové služby.