Exekuce se týká i důchodců

V současné době udává Exekutorská komora České republiky více než 70 000 lidí starších 65 let, na které je uvalena jedna či více exekucí. Průměrně vychází na jednoho dlužníka seniora více než 4 exekuce. Jestliže jsou závazky seniora tak vysoké, že je není schopen vyřešit vlastními silami a kromě důchodu nemá další příjem, může požádat o insolvenci oddlužením. Ta je pro seniory na rozdíl od mladších dlužníků pouze tříletá a tato léta ani pro ně nebudou jednoduchá.

Jaké kroky můžete očekávat?

V první řadě se úřad bude snažit zpeněžit veškerý majetek dlužníka, který není obvyklým vybavením domácnosti. Převážně jde tedy o věci nadstandardní, tedy takové, které nejsou potřeba k zajištění živobytí. Rozhodně nepřijdete například o:

 • ledničku,
 • pračku,
 • staré auto,
 • vybavení pro děti,
 • sporák,
 • a podobně.

Přijít však můžete například o myčku nádobí, druhé auto v rodině, televizor, domácí kino, obrazy, přehrávače, apod. Prodej tohoto vybavení však musí být uskutečněn za maximální cenu tak, aby mohly být z velké části umořeny vaše závazky vůči věřitelům a v neposlední řadě i odměny insolvenčnímu správci. Zabaveny vám mohou být však i nemovitosti včetně střechy nad hlavou. Záleží na velikosti vašeho bydlení, kupní ceně za metr čtvereční a podobně.

Co je potřeba splnit, aby vám oddlužení v důchodu bylos chváleno?

Především se musíte nacházet v úpadku, to znamená:

 • mít 2 a více neuspokojených věřitelů,
 • nejste ze svých příjmů objektivně schopni splácet své dluhy,
 • 2 a více dluhy po splatnosti déle než 30 dnů,
 • nemáte dostatečné příjmy na splácení svých závazků,
 • máte již na krku exekuci,
 • požadujete pozastavení dražby exekutorem,

Úpadek můžete prokázat několika způsoby. Například:

 • dodáním usnesení o zahájení exekuce,
 • smlouvami o úvěru,
 • výpisem z evidence exekucí,
 • rozhodčím nálezem,
 • upomínkami,
 • výpisem z evidence exekucí,
 • a podobně.

K těmto podkladům je potřeba současně dodat také příjmy za poslední rok. V případě důchodce je můžete prokázat rozhodnutím o výši důchodu anebo použít výpis z vašeho bankovního účtu.

Jak podat návrh na oddlužení?

Návrh na oddlužení přitom nemůžete podávat sami, nemáte-li ovšem právnické vzdělání. Zastupovat vás musí osoba oprávněná k podávání návrhů na povolení oddlužení. Tou může být například advokát nebo organizace, která má k těmto úkonům akreditaci. Zajít za ním můžete i v případě, že je vaším jediným příjmem důchod buď invalidní (ve 2. nebo 3. stupni invalidity) anebo starobní. V rámci oddlužení potom musíte plnit nastavený splátkový kalendář a pravidelně komunikovat s insolvenčním správcem. Zároveň byste neměli v době oddlužení vytvářet další finanční závazky, které nebudete schopni splácet. Mohou totiž vést ke zrušení oddlužení. Jestliže však dostojíte nastavenému splátkovému kalendáři a budete se snažit o uspokojení věřitelů, zprostí vás po uplynutí dané lhůty insolvenční soud zbytku závazků v rámci insolvence neuhrazených.

Výhody oddlužení v důchodu

Oddlužení v důchodu sebou přináší oproti běžným dlužníkům mnoho výhod.

 • V případě důchodce není na rozdíl od dlužníka mladšího věku stanovena minimální částka, kterou musí měsíčně splácet své dluhy. Samozřejmě je nutné umořovat závazky vůči věřitelům a to alespoň do výše rovnající se odměně insolvenčního správce- tj. v roce 2021 1 089 Kč měsíčně (resp. 1 634 Kč v případě oddlužení manželů) Celkově byste tak ze svého důchodu měli být schopni uhradit alespoň 2 178 Kč měsíčně.

 • Oddlužení u důchodce navíc může trvat maximálně 3 roky.

 • Důchodce nemusí po dobu oddlužení vykonávat výdělečnou činnost.

 • Není nutné splnit podmínku příjmu, která je opět závazná pro dlužníky v insolvenci v produktivním věku. Ta říká, že dlužník by měl být schopen po dobu trvání oddlužení ze svého příjmu uhradit alespoň 30 % celkové dlužné částky.

Z tohoto jasně vyplývá, že oddlužení v důchodu je pro dlužníky mnohem výhodnější než pro běžné žadatele v produktivním věku. Máte-li tedy předdůchodový věk, dluhy na krku, jejichž splácení zvládáte jen tak tak a zároveň přemýšlíte o insolvenci, raději ještě zkuste vydržet a počkejte s oddlužením na dobu, až odejdete do důchodu.

Jak se chovat v insolvenci, aby proběhla co nejvíce hladce?

Především můžete přestat platit své dosavadní závazky. Vše co musíte pravidelně hradit, jsou splátky, jejichž výše je nastavena v rámci oddlužení. Z nich se potom odečte odměna insolvenčnímu správci. Rozhodně nehraďte nic žádnému z vašich věřitelů. Tím byste se mohli dopustit upřednostňování věřitele, na což by mohlo být nahlíženo jako na trestný čin. Úhrady zaplacené některým věřitelům v období, kdy jste v insolvenci, od nich navíc může insolvenční správce požadovat zpět, aby je spravedlivě rozdělil mezi všechny věřitele. Raději tedy na splátky půjček a úvěrů v období insolvence zapomeňte.

Peněz budete mít opravdu málo

Lidem, kteří jsou v insolvenci, bude na život vyměřeno pouze tzv. nezabavitelné minimum, což je částka určená na pokrytí základních životních potřeb. Jeho výše je závislá na počtu společně posuzovaných osob v domácnosti a na výši vašich příjmů. Například pro příjem rodiny, za kterou může být považován i důchodce a jeho partner, jež se pohybuje okolo 20 000 Kč, dosahuje nezabavitelná částka hodnoty okolo 10 000 Kč. Čím nižší příjem, tím je vyšší část, která je klasifikována jako nezabavitelné minimum. Nezapomeňte na to, že vše co si v době oddlužení vyděláte navíc, půjde na úhradu dluhů věřitelům a vám kromě nezabavitelné částky opravdu nic navíc nezbude. Abyste se se všemi vašimi výdaji vešli každý měsíc do nezabavitelné částky, doporučujeme si včas připravit rodinný rozpočet.

Kdy může být insolvence ukončena?

K ukončení insolvence, o němž vždy rozhoduje insolvenční soud, může dojít prakticky ve 3 případech:

 • Jestliže dojde ke splacení plné výše vašich dluhů.
 • Splníte-li dobu splácení, tj. v případě důchodce 3 roky a během ní vynaložíte veškeré úsilí k dostátí svým závazkům. V případě důchodce je v případě této podmínky zohledňován mimo jiné zdravotní stav, možnost přivýdělku, a podobně.
 • Jestliže v období 3 let uhradíte více než 60 % dluhů.