Kde se bere exekuce?

V první řadě z nesplaceného dluhu. Tím může být

 • drobná půjčka do výplaty,
 • spotřebitelský úvěr,
 • kontokorent,
 • revolvingový úvěr,
 • mikropůjčka,
 • SMS půjčka,
 • nebankovní úvěr,
 • ale i leasing,
 • či hypotéka.

Exekuci iniciuje věřitel na základě tzv. exekučního titulu. Ten může získat buď smlouvou s exekuční doložkou anebo v rámci soudního řízení. S exekučním titulem věřitel teprve podá k soudu exekuční návrh. V posledním kroku soud rozhodne o nařízení exekuce a zároveň pověří jejím provedením konkrétního exekutora.

Kdo může být exekutorem?

Setkat se můžete samozřejmě s celou řadou firem nabízejících vymáhání dluhů, jejichž činnost však není státem regulovaná, a prakticky se pohybují na hraně zákona. O respektování práv dlužníků nemůže být v tomto případě ani řeč. Soudem pověřený exekutor však musí být registrován v Exekutorské komoře České republiky a bezpodmínečně musí mít právnické vzdělání podpořené praxí. V případě, že máte pocit, že vás soudně přiřazený exekutor poškozuje, máte právo se obrátit právě na Exekutorskou komoru s žádostí o prošetření.

Povinnosti exekutora

Jestliže chce exekutor vstoupit do vaší nemovitosti, má vůči dlužníkovi několik povinností:

 • musí se prokázat služebním průkazem s vlastní fotografií,
 • musí vám doložit pověření soudu ke vstupu,
 • průkaz exekutora by měl obsahovat adresu exekutorského úřadu, pod který daný exekutor spadá a hologram Exekutorské komory. To si zkontrolujte.

Nemyslete si ale, že pokud nebudete doma, exekutor se k vám nedostane. Do vaší nemovitosti má na základě výše zmíněných dokladů právo vstoupit i bez vaší přítomnosti nebo souhlasu. S otevřením mu může pomoci Policie České republiky.

Jak exekuce začíná a jaká jsou práva dlužníka?

Počátek exekuce je vždy spojen se sumarizací příjmů a majetku dlužníka. K tomuto účelu má exekutor právo žádat součinnost státních institucí. Jako dlužník máte stále 30 dní na uhrazení dlužné částky. Pokud se vám peníze nepodaří sehnat, snažte se alespoň s exekutorem spolupracovat tím, že mu poskytnete prohlášení o majetku. Tím můžete pomoci předejít některým nutným právním úkonům z jeho strany a celou exekuci tak zlevnit. I tak ale počítejte s tím, že k celkové dlužné částce budou připočítány náklady na provedení exekuce.

Exekuční příkaz je na světě

Od chvíle jeho vydání nemá již dlužník právo jakkoliv nakládat s vlastním majetkem. To znamená, že i pokud jej v této době prodá nebo převede na příbuzného, z hlediska legislativy jsou tyto kroky považovány za neplatné. O způsobu provedení exekuce rozhoduje samotný exekutor, který však může nechat věřitele navrhnout, jakým způsobem bude probíhat exekuce. Jestliže budou vymáhány finanční částky, může exekutor přistoupit k:

 • zastavení bankovního účtu,
 • prodeji majetku dlužníka (movitého i nemovitého),
 • srážkám ze mzdy či jiných příjmů dlužníka,
 • vyhlášení exekutorské zástavy na nemovitostech,
 • správě nemovitostí exekutorem vedoucí až k případnému prodeji,

Způsob vymáhání dluhů exekutorem by měl být samozřejmě přiměřený dlužné částce. Často se ale stává, že i kvůli drobným dluhům lidé přijdou o střechu nad hlavou. Dobrou zprávou pro dlužníky je fakt, že k fyzickému provedení exekuce může dojít až po 30 dnech od jejího vyhlášení. Po tuto dobu má dlužník pořád prostor své závazky uhradit.

Exekuci se lze bránit

Samotný exekuční příkaz sice neanulujete, možností, jak se bránit exekuci máte ale přesto několik.

 • podat odpor vůči tzv. platebnímu rozkazu

Ten je vydáván soudem společně s exekučním návrhem a bývá v něm stanovena povinnost dlužníka zaplatit své závazky do 15 dnů od jeho doručení. Podání odporu vůči platebnímu rozkazu je smysluplné v případě, kdy vám dluh vznikl neoprávněně nebo po vás věřitel chce vymáhat částku, která neodpovídá výši dluhu, který mu u vás vznikl.

 • dohodnout se na smíru s věřitelem

To lze opět provést soudně. Pokud s tím bude věřitel souhlasit, je možné si s ním dojednat nový splátkový kalendář. Když jej budete řádně a včas plnit, můžete se exekuci vyhnout zcela. V případě dalšího nehrazení závazků je však již přistoupeno k vykonání exekuce.

 • podat návrh na odklad exekuce

To lze ale udělat pouze v odůvodněných případech, kdy by případná exekuce vážně poškodila samotného dlužníka, případně členy jeho rodiny. Návrh na odklad lze podat v případě, že je dlužník postižen vážným onemocněním či nečekaně přišel o práci. Vše je však nutno doložit písemně, například kopií výpovědi ze zaměstnání, lékařskou zprávou, apod. Návrh na odklad je podáván samotnému exekutorovi, ten jej však může postoupit soudu, který má na konečné rozhodnutí dalších 15 dní, po které nesmí exekutor žádným způsobem nakládat s majetkem dlužníka.

 • odvolat se vůči samotné exekuci

Dlužník má od samého počátku právo se proti exekuci odvolat. Opět je potřeba odvolání podat místně do rukou exekutora. Lhůta na odvolání je 15 dní ode dne doručení exekučního oznámení. Odvolávat se lze jak proti exekuci jako takové, tak proti konkrétním krokům exekutora.

 • podat návrh na zastavení exekuce

Jestliže je exekuce neoprávněná, má dlužník právo podat návrh na její zastavení. I v případě tohoto návrhu je lhůta 15 dní a opět je potřeba jej podat k rukám pověřeného exekutora. Ten pak do dalších 15 dnů vyzve všechny účastníky řízení k vyjádření, na které mají 30 dní. Tímto způsobem tak lze alespoň získat dvojnásobek času pro získání finančních prostředků.

 • podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku

To lze pouze v případě, kdy se v seznamu od exekutora objeví věc, která není v majetku dlužníka. I tento návrh se podává k rukám exekutora a lhůta, ve které tak lze učinit, je 30 dnů. Jestliže exekutor tento návrh odmítne, lze jej postoupit dále soudu, který se jím již musí zabývat. Pro zvýšení šance na vyhovění návrhu je dobré přiložit k žádosti také důkazy podporující tvrzení o vlastnictví věci jinou osobou. Na podání návrhu k soudu má dlužník opět 30 dní ode dne, kdy exekutor jeho návrh zamítl. Ani v této lhůtě pak nesmí exekutor s majetkem povinného nijak manipulovat. Jde tedy opět minimálně o možnost, jak prodloužit lhůtu pro sehnání prostředků a vyplacení se z exekuce.

Nezabavitelná částka mzdy

I člověk, na něhož je uvalena exekuce, musí mít právo uspokojit své základní životní potřeby či v případě podnikatele udržet při životě firmu. K tomuto účelu slouží tzv. minimální nezabavitelná částka mzdy. Jde o finanční prostředky, které musí zůstat dlužníkovi každý měsíc k dispozici po stržení všech pohledávek z jeho příjmů. V současné době se jedná o částku 10 362 Kč měsíčně.

Exekuci raději předcházejte

Prvním krokem, jak se vyhnout nepříjemnému řešení svých dluhů, je nestrkat hlavu do písku a pokusit se je konsolidovat. Prakticky jde o jejich sloučení do jednoho jediného dluhu, který má však výhodnější podmínky a lze jej snáze splatit například rozložením doby splácení společně s úpravou výše splátek tak, aby lépe reflektovaly aktuální situaci dlužníka. Máte-li jednu větší půjčku, například hypotéku, jejíž podmínky se vám nezdají a myslíte si, že u jiného poskytovatele dostanete lepší úrok i celkové RPSN, zapracujte na jejím refinancování. To vám každý měsíc přihraje do kapsy více volných prostředků, které budete moci využít jak pro rychlejší splacení jiných dluhů, tak pro své osobní potřeby.

Dříve než spadnete do dluhové pasti

Jakmile jste již jednou obklopeni kolotočem dluhů, je každá rada dobrá. Jak se do něho ale vůbec nedostat?

 • Přemýšlejte předtím, než si vezmete další půjčku

Je opravdu potřeba si půjčovat například na dovolenou nebo nákup nové herní konzole? Půjčovat bychom si měli pouze na věci nezbytně nutné. Tedy, když se vám například porouchá domácí spotřebič nebo automobil, má půjčka smysl.

 • Více šetřete

Ať již formou některého druhu termínovaných vkladů či spoření. Zkrátka neutrácejte tolik za věci, které se vám líbí, ale nutně je nepotřebujete a raději si každý měsíc z výplaty dejte stranou pár korun na horší časy.

 • Nesnažte se za každou cenu zapůsobit na okolí

Jestliže například uvažujete o leasingu na drahé auto, kterým byste ohromili souseda a na které vlastně nemáte, rovnou na něj zapomeňte. Vlastní ego můžete podpořit jinak. Nepořizujte si věci, kterými byste na ostatní udělali dojem na úkor vlastní finanční soběstačnosti.

 • Stávající dluhy splácejte od těch nejnižších

Jestliže už jste si nějaké dluhy nasekali, vrhněte se zodpovědně na jejich splácení. Najděte ve svém měsíčním rozpočtu alespoň minimální rezervu a tu postupně věnujte na umoření nejnižšího dluhu. Jakmile bude splacen, vrhněte se na druhý nejnižší. Ten už budete splácet z mnohem větší finanční rezervy, protože se vám splacením prvního dluhu uvolní ruce. A tak dále až k tomu nejvyššímu dluhu. U toho již i po uhrazení pravidelné splátky můžete získat každý měsíc jistou rezervu, která vám umožní plnit si svá přání, aniž by bylo nutné si na ně půjčovat.