Kdy lze požádat o oddlužení?

Proto, abyste o oddlužení mohli požádat, musíte být v úpadku, to znamená mít dluhy u několika věřitelů a zároveň s nimi být více než 30 dní po splatnosti. Oddlužení je způsobem, jak vyjít z nepříznivé životní a finanční situace a být jako dlužník osvobozen od nutnosti zaplatit část svých dluhů.

Podmínky oddlužení

Nutnou podmínkou oddlužení je však kromě jiného také stálý příjem, který bude možné využít na zaplacení insolvenčního správce a sepisovatele vašeho návrhu a samozřejmě také na úhradu části svých dluhů. Počítejte s tím, že pokud si necháte návrh na oddlužení zpracovat notářem, advokátem, insolvenčním správcem či soudním exekutorem, budete muset uhradit odměnu ve výši pohybující se do 4 000 Kč bez DPH. Chcete-li se tomuto poplatku vyhnout, požádejte o sepsání návrhu akreditovanou osobu.

Jakým způsobem lze podat návrh na oddlužení?

Žádost si bohužel nelze připravit vlastními silami, je nutné se obrátit na odborníka. Tím může být:

Je jedno, jakou konkrétní osobu si vyberete, každopádně vám musí připravit návrh na oddlužení, na jehož základě budete moci žádost podat. Je důležité poskytnout vašemu zástupci dostatek relevantních informací o vaší finanční situaci, aby byl dokument založen na faktech. Zvolený odborník pak podá vypracovaný návrh na oddlužení ke krajskému soudu, pod který spadáte z hlediska bydliště. Tím bude zahájeno insolvenční řízení, jehož výsledkem teprve bude rozhodnutí, zda jste opravdu v úpadku a splňujete všechny nutné podmínky pro schválení oddlužení.

Oddlužení obvykle probíhá v několika krocích

Jestliže se opravdu nacházíte v úpadku a soud vám oddlužení schválí, bude vám jmenován insolvenční správce, který celý váš proces oddlužení povede. Tomu samozřejmě patří odměna, kterou ale platí zájemce o oddlužení. Její výše závisí na tom, zda je oddlužení provedeno jednorázově například odprodejem majetku dlužníka anebo je nastaven splátkový kalendář. Způsob oddlužení si ale sám dlužník volit nemůže. Hlavní slovo mají v tomto případě věřitelé, eventuelně soud.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Tato varianta oddlužení je častější. V rámci ní má dlužník za povinnost:

 • platit skrz insolvenčního správce maximálně po dobu 5 let předem nastavenou část svých příjmů, která bude použita na alespoň částečné uhrazení dluhu.

 • Zároveň je potřeba počítat s vydáním veškerého majetku insolvenčnímu správci ke zpeněžení, a to za podmínky, že jeho minimální hodnota je alespoň 25 000 Kč.

 • Výhodou oddlužení je fakt, že nemáte povinnost vydat ke zpeněžení svůj byt či dům, což ale platí pouze tehdy, jestliže jeho hodnota nepřevyšuje hodnotu tzv**. chráněného obydlí** a také pokud není vaše bydlení v zástavě.

Co znamená chráněné obydlí?

Institutem chráněného obydlí se zabývá nařízení vlády č. 189/2018 Sb., jehož cílem je ochránit dlužníkovi jeho materiální zázemí. Za chráněné obydlí může být považována věc nemovitá, jako například:

 • bytová jednotka,
 • podíl na bytovém domě,
 • dům,
 • dům s pozemkem tvořící celek,
 • chata či chalupa,
 • zahradní chata.

Stejně tak lze za chráněné obydlí považovat i věc movitou, pokud například dotyčný bydlí v maringotce nebo mobilním domě.

Za chráněné obydlí nemůže být považováno obydlí, které není v přímém vlastnictví dlužníka, tedy například byt, v němž žije v podnájmu, nebo ubytovna. Jestliže dlužník vlastní více obydlí, tedy například byt a rekreační chatu, může být za chráněné obydlí považováno pouze jedno z nich. Tato podmínka platí, i pokud se jedná o manžele ve společném oddlužení. Jinými slovy to znamená, že jednu z nemovitostí je možno zpeněžit. Smyslem institutu chráněného obydlí není totiž ochrana majetku dlužníka.

Povinnosti dlužníka v průběhu oddlužení

I pokud je již dlužníkovi schválen proces oddlužení, je nutné, aby stále dodržoval pravidla a plnil své povinnosti. Mezi ty patří:

 • Dlužník musí mít zaměstnání nebo o něj alespoň prokazatelně usilovat.

 • Jakékoliv změny, například bydliště nebo zaměstnání je nutno nahlásit insolvenčnímu správci, soudu a věřitelskému výboru.

 • Dlužník si v období oddlužení nesmí sjednávat další půjčky.

 • Všechny příjmy dlužníka musí být známy insolvenčnímu správci, není možní nic zatajit. Na požádání má insolvenční správce nárok na předložení daňového přiznání za období, ve kterém je oddlužení účinné.

 • Dvakrát ročně je nutné předkládat věřitelskému výboru, insolvenčnímu správci a soudu přehled příjmů.

 • Veškeré příjmy, i ty nad rámec těch pravidelných, je dlužník povinen předat insolvenčnímu správci, který má právo je zpeněžit a použít ke splátkám nad rámec běžného splátkového kalendáře. Jde například o dědictví, přivýdělek a podobně.

Kde všude dlužíte?

Dohánějí vás splátky vašich dluhů a čas od času se objeví další věřitel, na kterého jste už zapomněli? Zjistěte rychle, kde všude máte dluhy a zda má smysl podávat na sebe návrh na oddlužení. Způsobů, jak zjistit jaké jsou vaše dluhy, je několik. Nahlédnout můžete do:

Počítat ale musíte s tím, že tyto zdroje pro získání informací jsou placené. V případě, že tedy máte alespoň rámcovou představu, kde a komu byste mohli dlužit, je mnohem výhodnější obrátit se na konkrétní instituci, například banku nebo nebankovního poskytovatele půjček. Většina z nich je ochotná reagovat na mail či telefonát a sdělit vám výši vašeho dluhu. Tento způsob vás navíc nebude nic stát.

Porušení povinnosti dlužníka při oddlužení

Jestliže dlužník neplní v rámci procesu oddlužení své povinnosti, může insolvenční soud celý proces zrušit. Následovat může některý z těchto scénářů:

 1. Majetek dlužníka bude zpeněžen v rámci konkurzu a budou uspokojeni věřitelé.
 2. Jestliže je majetek dlužníka nedostatečný pro vyrovnání závazků věřitelům, je insolvenční řízení zastaveno a pokračuje exekuční řízení.

Stejně tak může soud oddlužení zrušit, jestliže zjistí, že dlužník jedná podvodně anebo poskytuje zvláštní výhody některému z věřitelů. Stejně tak lze oddlužení soudně zrušit, jestliže byl dlužník do 3 let od jeho zahájení odsouzen za trestný čin související s oddlužením či poškozující věřitele.

Za jakých okolností může být průběh oddlužení přerušen?

Především v případě, kdy dlužník nedostává svým povinnostem, tzn.

 • neplní splátkový kalendář,
 • nevydá insolvenčnímu správci své nadstandardní příjmy k uspokojení věřitelů,
 • není v pravidelném kontaktu se soudem nebo správce, apod.

O zrušení oddlužení ale může požádat i sám dlužník, jestliže se jeho situace náhle rapidně změní k lepšímu a je schopen své dluhy uhradit. Naopak k nedobrovolnému přerušení oddlužení může dojít, jestliže se prokáže, že dlužník sleduje oddlužením nepoctivý záměr anebo si v průběhu procesu oddlužení sjedná další půjčku. Stejně tak může dojít k přerušení celého procesu, jestliže dlužník není schopen déle než 3 měsíce splácet ani odměnu a výdaje insolvenčnímu správci, což prakticky znamená sumu okolo 2 200 Kč měsíčně.

Co se stane, když bude oddlužení přerušeno?

Ve většině těchto případů zasahuje soud a dochází k jinému způsobu řešení situace, nejčastěji konkurzem, při kterém je kompletně prodán majetek dlužníka nejčastěji formou exekuce. Dobrou zprávou je, že dlužník musí být o snaze o přeměnu oddlužení v konkurs informován a zároveň musí dojít k jednání. To znamená, že je dlužník pozván k soudu a je mu dán prostor na vysvětlení celé situace.

Ztráta zaměstnání v průběhu oddlužení

I situace, kdy přijdete o zaměstnání, může průběh oddlužení zkomplikovat, není však důvodem k jeho úplnému zastavení. Pokud dlužník prokáže, že novou práci aktivně hledá a ostatní povinnosti dlužníka plní včas a řádně, lze výpadek příjmů kratší než 3 měsíce řešit dočasným osvobozením od placení pohledávek. Je ovšem nutno kontaktovat insolvenčního správce a soud a o celé situaci je informovat. I v tomto případě tedy platí, že se vyplácí být aktivní a komunikovat.

Scénář úspěšného oddlužení

Jak vypadá případ, ve kterém dojde k úspěšnému oddlužení?

 • Oddlužení probíhá formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
 • Dlužník je schopen v průběhu 5 let ze svých pravidelných příjmů zaplatit část svých pohledávek, minimálně jednu třetinu.
 • Člověk v oddlužení si v průběhu celého procesu nebere další půjčky, které by neměl z čeho splácet.
 • Dlužník pracuje a má pravidelný příjem.
 • Po 5 letech už nemusí platit zbytek svých pohledávek.