Jak můžete požádat o rozložení nebo posečkání daně?

Jestliže jste se ocitli v mimořádně závažné finanční či sociální situaci a prostředky, které byste měli po zaplacení daně k dispozici, by nepokryly vaše základní životní potřeby, je žádost o posečkání daně namístě. Naléhavost vašeho případu pak posoudí správce daně, jemuž se žádost předkládá. Podat ji můžete klasickou písemnou formou, elektronicky datovou zprávou s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Žádost však můžete podat i ústní formou u příslušného správce daně, kde bude zanesena do protokolu. Pro podání žádosti není určen žádný speciální formulář. Ze žádosti by však mělo být patrné, kdo žádost podává, jaké k tomu má důvody a především jaké je navrhované řešení.

Kdo může podat žádost o posečkání či rozložení daně?

Prakticky jakýkoliv daňový subjekt, tedy fyzická i právnická osoba s daňovou povinností. V případě právnické osoby podává žádost statutární orgán nebo pověřený zaměstnanec či osoba pověřená jednáním, za nesvéprávnou fyzickou osobu může žádost připravit opatrovník. Pro podání žádosti může daňový subjekt udělit také plnou moc či si ustanovit zástupce. V některých případech může za právnickou osobu jednat v případě podání žádosti také prokurista.

Jaké důvody lze považovat za relevantní pro podání žádosti o posečkání či rozložení daně?

Za odůvodněné jsou považovány situace ohrožující výživu konkrétního daňového subjektu či osob na něm závislých. Kladně jsou vyhodnocovány také situace, které by potenciálně způsobily povinnému vážnou újmu, tedy například ztrátu bydlení či ztrátu podnikání. V druhém případě je přihlíženo i k potenciálnímu výnosu ze zaniklého podnikání. Jestliže by byl nižší než možná daň v dalším období, správce daně je obvykle ochoten žádosti vyhovět. Stejně tak je správce daně svolný k posečkání v případě, kdy lze očekávat, že žádajícímu daňovému subjektu v následujícím zdaňovacím období povinnost uhradit daň zanikne.

Jak zvýšit šance na kladné vyřízení vaší žádosti?

V úspěšné žádosti o posečkání či rozložení daně byste měli uvést všechny skutečnosti podstatné pro její kladné vyřízení. Tedy především důvody pro neschopnost uhradit daň v jednom splátkovém termínu v plné výši, ale také veškeré doklady a důkazy, které vaše tvrzení podloží. Vhodné je doplnit také návrh na způsob uhrazení daně a způsob získání prostředků, z nichž plánujete daň platit. Jako součást žádosti byste měli připravit také splátkový kalendář, v němž navrhnete výši a dobu jednotlivých splátek. Počítat musíte s tím, že v rámci daňového řízení je řada žádostí zpoplatněna. Nejinak je tomu i v případě podání žádosti o posečkání platby daně. V souvislosti s koronavirovou pandemií byl však i tento poplatek prominut, bohužel však pouze do konce července 2020. Výše poplatku v současné době činí 400 Kč a uhradit jej můžete prostřednictvím kolkové známky vylepené na žádost, případně rovnou v hotovosti na územním pracovišti konkrétního finančního úřadu. Na portálu Finanční správy naleznete také vzor pro podání žádosti o posečkání s vyznačením všech jeho náležitostí.