Chudobou z důvodu péče o blízké jsou nejvíce postiženy ženy ve středním věku

Obyvatelstvo stárne. Někteří ze seniorů jsou navíc plně závislí na péči druhé osoby a neobstarají si bez ní ani běžné osobní záležitosti. Kromě profesionálních pečovatelů jsou hlavní složkou péče o nemohoucí jejich rodinní příslušníci, kteří tak státu šetří nemalé finanční prostředky. Přesto trpí chudobou, a i když mají nárok na finanční příspěvky, nepožádají o ně. A právě to je škoda. Výše státní kompenzace pro tyto osoby sice není tak vysoká, aby kompletně pokryla jejich životní náklady, může jim ale pomoci překlenout nepříznivé životní období a vyhnout se nevýhodným půjčkám, které tyto lidi stahují níže a níže do finančního nedostatku.

Kdo může zažádat o příspěvek na péči?

Všichni, kdo pečují o člověka závislého na pomoci jiné osoby z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu. Příjemcem dávky ale není pečovatel, nýbrž osoba potřebující asistenci při zajištění základních životních úkonů. Výše příspěvku se odvíjí od míry závislosti jedince a je odstupňovaná podle počtu základních úkonů, které je daná osoba schopná ještě samostatně zvládat. Bere se v úvahu hned několik faktorů, mezi nimi například:

  • schopnost orientace v čase a prostoru,
  • způsob výkonu běžných fyziologických potřeb,
  • pohyblivost,
  • míra samostatnosti v konzumaci jídla,
  • dodržování pravidel osobní hygieny,
  • možnosti komunikace s okolím,
  • péče o domácnost,
  • schopnost samostatného oblékání a obouvání,
  • a další.

Výše příspěvku se za kalendářní měsíc podle míry závislosti může pohybovat od 880 Kč do 19 200 Kč. Příspěvek může v souladu se zákonem o sociálních službách čerpat osoba starší jednoho roku. Při péči o batole tedy na státní příspěvek nárok nemáte.

Jak a kde o příspěvek na péči zažádat?

O přiznání příspěvku pro konkrétní osobu rozhoduje místní pobočka Úřadu práce, kde o něj také můžete prostřednictvím příslušného formuláře požádat. Formulář si můžete případně také stáhnout na webu MPSV a vyplněný pak zaslat na Úřad práce ČR prostřednictvím datové schránky. Jakmile bude žádost podána, musíte počítat s návštěvou sociálního pracovníka v domácím prostředí závislé osoby, důležitý bude také posudek ošetřujícího lékaře. Rozhodně nepůjde o krátký proces, proto se obrňte trpělivostí, první peníze můžete na svém účtu spatřit až po několika měsících.